Disclaimer

Nederlandse Lifttechnische Bedrijven is niet aansprakelijk voor enige schade, direct of indirect, welke is ontstaan door of welke verband houdt met toepassing van dan wel fouten in, door of namens Nederlandse Lifttechnische Bedrijven via deze site ter beschikking gestelde informatie, documenten en software. Het hiervoor bepaalde laat onverlet de wettelijke aansprakelijkheid van Nederlandse Lifttechnische Bedrijven ingevolge dwingendrechtelijke bepalingen, alsmede wettelijke aansprakelijkheid voor schade als gevolg van opzet en/of grove schuld.